Matrícula en línia. Canvis en les configuracions de prematrícules en línia una vegada desades

Des de l’opció de menú Alumnat / Matrícula en línia / Habilitació de prematrícules per matricular-se en línia es pot configurar una prematrícula en línia per a un conjunt d’alumnes preinscrits en un any acadèmic. És a dir, es permet habilitar un procés de matrícula per… Llegeix més»

Versió 3.68.06 – 17/04/2024

Matrícula en línia. Permetre modificacions una vegada desada una configuració de matrícula.

S’ha habilitat una nova funcionalitat que permet carregar i modificar una configuració de matrícula en línia ja desada d’un alumne. D’aquesta manera, aquesta pot ser modificada i assignada a un nou alumne sempre que… Llegeix més»

Versió 3.68.02 – 10/04/2024

Quadern del professorat

S’ha afegit la possibilitat de triar el color quan es crea un nou quadern. La finalitat d’aquesta nova funcionalitat és facilitar la distinció dels quaderns una vegada creats.

Rúbriques

Quan s’associa una rúbrica a la columna d’un full, es permet marcar una casella que fa… Llegeix més»

Versió 3.65.10 – 29/01/2024

Actualització dels tipus de reunions al Gestib

S’ha afegit la possibilitat de crear nous tipus de reunions d’acord amb els tipus reconeguts en el nou ROC. Les reunions mitjançant el Gestib es poden crear des de l’opció de menú Centre / Fitxa del centre / Reunions.… Llegeix més»

Versió 3.65.00 – 09/11/2023

Horaris / Horari de grup

Quan s’afegeix una nova sessió en l’horari d’un grup, en la finestra de configuració d’aquesta, es permet visualitzar i gestionar l’alumnat que ha de formar-ne part. Per defecte, l’alumnat matriculat de la matèria de la qual depèn la submatèria que es… Llegeix més»

Versió 3.63.00 – 4/05/2023

Famílies / Comptes d’usuari

S’ha afegit la possibilitat de seleccionar tot l’alumnat d’un grup de manera conjunta, des de l’opció de menú Famílies / Comptes d’usuari. D’aquesta manera, es facilita la gestió de la creació dels comptes d’usuari.

Perfils d’aplicació

S’han equiparat els perfils d’aplicació de ADMINISTRATIU CENTRE… Llegeix més»

Versió 3.62.00 – 01/03/2023

Centre / Autorització d’activitats complementàries

Quan es crea i envia l’autorització d’una activitat complementària aquesta només pot ser aprovada per la persona que disposa del càrrec de director/a o coordinador/a d’activitats extraescolars. Una vegada autoritzada l’activitat, qualsevol personal docent del centre la pot anul·lar. Per aquest… Llegeix més»

Versió 3.61.00 – 01/07/2023

Incloure noms dels centres de fora de les Illes Balears en els certificats

En el moment en què es fa la introducció de l’expedient d’un alumne, i s’introdueixen les dades d’una matrícula cursada en un centre de fora de les Illes Balears, es permet introduir el… Llegeix més»