Avaluació de la carrera professional

Des de l’opció de menú Personal / Avaluació de la carrera professional es permet introduir la informació corresponent a l’avaluació de la carrera professional del personal docent dels centres educatius a la qual s’ha d’avaluar d’acord amb el que estableix l’Acord del Consell de Govern de 15 de maig de 2023:

Una vegada s’accedeix a l’opció de menú, apareixen les següents opcions:

  • Botó «Refresca llistat»: Una vegada es pitja aquest botó es mostra el llistat de persones a les quals s’ha d’avaluar, en cas que en el centre n’hi hagi.
  • DNI: Document d’identitat de la persona a la qual s’avalua.
  • Nom: Nom complet de la persona.
  • Tipus personal: Col·lectiu al qual pertany (Docent, Laboral,…)
  • Tram: Tram de la carrera professional pel qual es fa l’avaluació.
  • Nota (de 0,00000 fins a 2): Camp on s’ha d’introduir la qualificació per avaluar a la persona. Aquesta qualificació ha d’estar compresa entre 0,00000 i 2.
  • Data avaluació: Data que es vol fer constar com a dia en què s’ha fet l’avaluació.
  • Conformitat persona avaluada: S’ha de marcar aquesta casella per indicar que la persona a la qual s’ha avaluat n’ha donat la conformitat.