Versió 3.61.00 – 01/07/2023

Incloure noms dels centres de fora de les Illes Balears en els certificats

En el moment en què es fa la introducció de l’expedient d’un alumne, i s’introdueixen les dades d’una matrícula cursada en un centre de fora de les Illes Balears, es permet introduir el nom i el codi d’aquest centre, a fi que es mostri aquesta informació en el certificat acadèmic de l’alumne.

Visibilitat dels cursos als quals afecta una activitat de què es demana l’autorització

Si des de l’opció de menú Centre / Autorització d’activitats complementàries, es crea una nova autorització referent a una activitat, perquè sigui visualitzada a la web de les famílies, en la graella on es mostra aquesta, s’ha afegit una columna que mostra els cursos als quals afecta l’activitat. D’aquesta manera es vol facilitar la gestió d’aquestes autoritzacions.

Consell orientador

S’ha afegit la possibilitat de visualitzar l’informe del consell orientador d’un alumne, des de l’opció de menú d’Alumnat / Informació per la tutoria. D’aquesta manera se centralitza la informació en una única opció de menú del Gestib, a fi de facilitar-ne la recerca.

Justificació de faltes

Es permet afegir un comentari en el moment en què s’accepta una sol·licitud de justificació de faltes des de l’opció de menú Famílies / Sol·licituds de justificació de faltes. Fins ara només es permetia afegir comentaris en cas que aquesta sol·licitud es denegàs.