Versió 3.56.00 – 21/03/2023

Quadern del professor. Poder compartir un quadern sencer

Es permet compartir un quadern sencer, igual que ja es permet fer per un full o una columna.

Estadística d’avaluació per criteris

Es mostra una columna nova en la graella de l’informe d’estadística d’avaluació per criteris on apareix el centre de procedència, en cas que n’hi hagi, de l’alumnat del grup.

Alumnat / Documents de l’alumne/a 

S’han amplicat les funcions d’aquesta opció de menú a fi de permetre veure una graella resum, d’un grup determinat, on es mostri la documentació associada a cada alumne i la seva classificació.

Horaris / Duplicació horari grup 

En la versió 3.56.00 es crea l’opció de menú Horaris / Duplicació horari grup. Aquesta opció de menú permet copiar l’horari d’un grup a un altre del mateix curs. A més, també permet duplicar l’horari d’un grup al mateix grup des d’un any acadèmic diferent. Podeu consultar-ne tota la informació en aquest enllaç.

Nou permís d’aplicació: LNSE

Des de l’opció de menú Personal / Gestió de permisos, o també, des de la fitxa del professorat, es pot indicar un nou tipus de permís d’aplicació que permet accedir a consultar llistes de dades NESE i sanitàries de l’alumnat. Aquest permís s’anomena LNSE: LLISTES DE NESE I DADES MÈDIQUES