Sol·licitud de productes de suport mitjançant el GestIB

Nota: Per a qualsevol dubte sobre l’ús que s’ha de fer d’aquesta funcionalitat us podeu posar en contacte amb el Servei d’Atenció a la Diversitat (sad@dgpice.caib.es).

Els centres educatius poden fer sol·licituds de productes de suport amb la finalitat d’afavorir l’accés al currículum, facilitar la mobilitat dels alumnes, facilitar el control postural, adaptar el mobiliari a les necessitats ergonòmiques dels alumnes amb NEE, possibilitar l’accés a la comunicació i augmentar les capacitats funcionals dels alumnes amb discapacitat.

Per la consecució d’aquests objectius els centres poden sol·licitar mitjançant el Gestib material de fisiortopedia, equips d’ajut auditiu, tecnologia de suport a la comunicació i l’aprenentatge, així com material informàtic.

Per poder fer aquest tipus de sol·licituds s’ha d’accedir a l’opció de menú Centre / Sol·licitud de productes de suport:

A aquesta opció de menú hi tenen accés els següents col·lectius:

  • persones que disposen del càrrec de director/a
  • persones que disposen del perfil d’aplicació ORIENTADOR

Una vegada dins aquesta opció de menú, es pot fer una cerca de sol·licituds que anteriorment s’hagin desat, mitjançant el filtre de la part superior de la pantalla:

En la part inferior de la pantalla, a les persones que disposen del perfil d’aplicació ORIENTADOR els apareix el botó Nova:

A les persones amb el càrrec de director/a aquest botó no els apareix, ja que només poden donar el vistiplau a les sol·licituds prèviament fetes per les persones que disposen del perfil ORIENTADOR.

Quan es pitja el botó Nova, apareix la pantalla mitjançant la qual es poden fer noves sol·licituds de productes de suport:

En la part superior apareixen camps on s’han d’indicar les dades referents a l’alumne/a pel qual se sol·liciten els productes: nom, ensenyament, curs, grup i NESE. S’ha de tenir en compte que només es poden fer sol·licituds per a alumnes amb unes determinades NESE.

A continuació, apareixen els camps, que permeten seleccionar el tipus de producte:

i el producte que se sol·licita en funció de les necessitats de l’alumnat anteriorment seleccionat:

Per finalitzar el procés, l’orientador/a ha de marcar la casella per indicar el seu vistiplau i la data:

Una vegada desada la sol·licitud, si el/la director/a del centre hi accedeix, en la part inferior de la pantalla també disposa d’una casella que pot seleccionar per indicar que dona el vist i plau a la sol·licitud:

Consideracions addicionals:

  • Cada sol·licitud pot anar acompanyada de documentació adjunta. Donat que el mateix alumne pot presentar més d’una sol·licitud, és possible que la documentació adjunta per a cada sol·licitud sigui la mateixa. Per aquest motiu es permet que una sol·licitud, pel que fa a la documentació, faci referència a una altra.
  • En cas que se sol·licitin productes de suport per a alumnes amb una discapacitat motora, aquestes sol·licituds han de disposar del vistiplau del fisioterapeuta del centre abans de poder ser desades.
  • Una vegada el material ha estat rebut correctament, el centre educatiu ha de penjar el document de rebuda, així com el document corresponent a l’Annex I emplenat, dins la mateixa sol·licitud, a fi que la informació pugui ser revisada i validada pel Servei d’Atenció a la Diversitat. En aquest cas, la sol·licitud serà marcada com Finalitzada i apareixerà en color verd a la graella de sol·licituds.