Activitats

inicipag

Des d’aquesta secció podrem calendaritzar activitats de distint tipus i àmbits (matèria, grup classe, curs…) i fer-les visible per a les famílies de l’alumnat.

Quan accedim, la primera pantalla que ens apareix és aquesta:

Després de seleccionar Curs i Grup, clicarem el botó «Cerca» i ens apareixerà per defecte un calendari amb l’horari del grup seleccionat.

Si tenim matèries assignades a l’horari d’aquest curs o disposam de permisos assignats a Personal>Fitxa del professor>(Pestanya Autoritzacions i perfils d’aplicació), els requadres de les sessions ens apareixeran ressaltats, se’ns permetrà clicar a sobre:

 Si ho feim, s’obrirà la següent finestra per registrar una nova activitat:

Al desplegable Tipus d’activitat, podrem selecciona entre: genèrica, sense especificar; tasca, treball presentació; control, prova, recuperació; visita, sortida escolar i taller. També ens apareixeran marcades les Activitats complementàries i les Sortides escolars. A cada una de les esmentades activitats, se li assigna un color diferent segons la llegenda situada a la part inferior de la pantalla.

En aquesta secció, també disposam del botó «Nova finestra resum anual»:

Aquesta opció ens genera un calendari amb totes les activitats planificades en el present curs escolar a una nova pestanya del navegador.

Inici pàgina