Mitjanes

Aquesta secció permet visualitzar les mitjanes automàtiques de l’alumnat d’un grup corresponents a finals d’etapa i, en els casos que sigui necessari, introduir-les manualment. 

A la primera pantalla s’ha de seleccionar Tipus de centre, Centre, Ensenyament, Curs, Grup i clicar el botó «Cerca».

A continuació, es visualitzarà una taula amb el llistat d’alumnat del grup. Després de la columna amb els noms de l’alumnat, hi tenim la columna Tipus (1) que indica si la nota s’ha introduït automàticament (A) o manualment (M). A les següent ens apareix la mitjana que figurarà al seu expedient (2). A la quarta columna de la taula amb l’etiqueta Mit. calculada (3) apareix el càlcul automàtic a partir de les notes de l’alumnat. Si el número de matèries cursades, exemptes o convalidades és diferent a les preestablertes, la mitjana no es calcularà automàticament i ens apareixerà un missatge automàtic al cam Observacions (4).  En aquest casos la nota mitjana s’introduirà manualment seguint les indicacions del missatge del camp Observacions.  Per fer-ho s’ha de clicar sobre el nom de l’alumne/a i ens apareixerà un requadre amb l’encapçalat Càlcul Mitjanes a la part inferior de la pantalla (6). A la part inferior esquerra del requadre s’ha d’emplenar el camp Mitjana i després clicar el botó «Desa». En els casos on l’alumnat no hagi sigut proposat per títol no es calcularà la mitjana i ens apareixerà un missatge automàtic al camp Observacions (5).