Seguiment de l’assistència de l’alumnat per sessió horària

Aquesta pantalla serveix per obtenir una taula resum per visualitzar el nombre de presències i absències que s’ha posat a tot el centre en un dia concret. La taula que es carrega reflecteix tots els grups i sessions horàries que s’han dut a terme en el dia seleccionar. Per a carregar la taula únicament haurem de seleccionar la data i marcar els “checks” Sessions amb informació completa (S’ha passat llista), Sessions amb informació incompleta (No s’ha acabat de passar llista) i Sessions sense informació
(No s’ha passat llista) segons correspongui i clicar sobre el botó «Veure»

A continuació, ens apareixerà la següent taula: