Dades socioeducatives

index

ÍNDEX


intro

Introducció

La secció Dades Socioeducatives (Alumnat>>Dades Socioeducatives) permet a Orientadors/es i PTSC (professorat tècnic de serveis a la comunitat) registrar els protocols d’absentisme, assetjament, acompanyament d’alumnat trans, violències masclistes, risc de conductes autolítiques i altres situacions de risc que s’obrin durant el curs.

A més, per als/les orientadors/es i PTSCs de les EOEPs i per al personal de Conselleria habilitat, aquesta secció disposa d’una funcionalitat que permet consultar si s’ha obert algun protocol a un/a alumne/a en concret a qualsevol centre de les Illes Balears, sigui en el curs actual o en anteriors. Aquesta funcionalitat facilita el seguiment d’alumnat que ha canviat diverses vegades de centre, com per exemple fills i filles de famílies temporeres o també víctimes d’assetjament escolar.

Els directors i les directores disposen de permisos per consultar els protocols oberts al seu centre.

La pantalla amb totes les funcionalitats disponibles presenta les següent interfície:

 

Torna a l’índex


recerca

Recerca de protocols del centre en sessió actual

IMPORTANT: podran accedir a aquesta funcionalitat directors i directores, persones amb permisos d’aplicació ORIENTADOR al GestIB, orientadors/es i PTSCs de les EOEPs i el personal de Conselleria habilitat.

Per consultar els protocols oberts al centre propi, s’ha de seleccionar el curs i tipus de protocol a Filtres de cerca (1) i després clicar el botó «Cerca» (2). Posteriorment, apareixerà una taula amb el llistat a Llista d’instàncies (3).

Per obrir una de les instàncies bastarà clicar sobre el nom de la persona a la Llista d’instàncies. A la part inferior dreta del llistat disposam del botó Imprimeix llistat que ens permeten descarregar el llistat en format de full de càlcul.

Torna a l’índex


instancia

Nova instància

IMPORTANT: aquesta funcionalitat només serà visible per les persones amb permisos d’aplicació ORIENTADOR al GestIB (podem comprovar si la persona disposa d’aquest permís al GestIB a Personal>>Fitxa del Professor i a la pestanya Autoritzacions i perfils d’aplicació), per als/les orientadors/es i PTSCs de les EOEPs i per al personal de Conselleria habilitat.

Per registrar un nou protocol haurem de clicar sobre el botó «Nova instància» a la part inferior esquerra de la pantalla.

A continuació, s’obrirà una finestra on s’ha de seleccionar el tipus de protocol (1) i l’alumne/a objecte (2). Per realitzar la recerca de l’alumne objecte del protocol bastarà escriure tres lletres del seu nom o cognoms i, automàticament, ens apareixerà un llistat a partir de les coincidències detectades d’entre tot l’alumnat matriculat al centre (2).

Després de realitzar aquesta selecció clicarem sobre el botó «Continua».

La següent pantalla que s’obrirà serà diferent depenent del tipus de protocol que es registri:

Protocol assetjament

Els primers camps que s’han d’introduir són la data d’inici i marcar el Tipus d’assetjament (1). Després, a l’apartat Notificacions marcarem si s’ha obert RUMI (Registre Unificat de Maltractament Infantil) i/o si s’ha derivat a Serveis Socials, Policia local/tutor, Fiscalia de menors i Inspecció Educativa (2). A continuació, disposam de l’apartat Observacions (3) per a realitzar anotacions i, a la part inferior, Documents adjunts (4) on es pujarà tota la documentació del protocol. Per a realitzar aquesta acció clicarem sobre el botó Navega (5) i s’obrirà una finestra del gestor d’arxius de l’ordinador on podrem seleccionar els documents. Es poden pujar tots els documents necessaris sense que cada un dels documents pujats superi els 4MB.

Protocol absentisme

En aquest cas, la pantalla per realitzar el registre del protocol es diferencia de la dels casos  d’assetjament en què, després d’indicar la data d’inici, s’ha de seleccionar  el Tipus d’absentisme i marcar els requadres de Casos específics en cas de que correspongui (1).

IMPORTANT: En aquest tipus de protocols només se’ns permetrà tenir-ne un d’obert per alumne/a. Per obrir un nou protocol, en tot cas s’haurà de tancar l’anterior indicant la data de finalització.

Protocol d’acompanyament d’alumnat trans.

Per aquest tipus de protocol haurem d’indicar de quin tipus de transició es tracta, si s’ha realitzat el canvi de nom, s’ ha sigut desestimat i si s’està rebent assessorament per part de Convivèxit. Es disposa de d’un requadre on pujar la documentació adjunta del protocol.

Protocol de violències masclistes

En aquesta opció de protocol s’ha d’indicar el grau de valoració del risc, les actuacions realitzades, qui realitza el seguiment del protocol i quines notificacions. Es disposa de d’un requadre on pujar la documentació adjunta del protocol.

Protocol risc de conductes autolítiques

En aquest tipus de protocol s’han d’indicar els mateixos ítems que en l’anterior.

Altres situacions del risc

Per a qualsevol altra protocol de situació de risc obert es disposa d’aquesta opció. Per fer el registre la pantalla disposa dels mateixos apartats que les anteriors, suprimint les opcions de selecció de Tipus, S’ha valorat que es tracta d’un cas d’assetjament i Casos específics.

Torna a l’índex


filtre

Filtre persones amb protocols

IMPORTANT: Aquesta funcionalitat només està operativa per aquelles persones amb XIB_ORIENTACIO al programa SEU.

Sí disposam d’aquest rol es visualitzarà, a la part central de la secció un requadre amb l’encapçalat Filtre persones amb protocols. Aquesta funcionalitat permet identificar alumnat amb protocols oberts a altres centres per tal de facilitar el seu seguiment.

Per fer la recerca bastarà introduir tres lletres del nom o cognoms de la persona i automàticament ens apareixerà un llistat d’alumnat possible segons la coincidència detectada.

Posteriorment, clicarem sobre el nom de la persona que volem seleccionar i ens apareixerà a la Llista d’instàncies a la part inferior.

A la Llista d’instàncies clicarem sobre el nom de la persona per obrir la seva fitxa. En aquest cas la fitxa tan sols es podrà consultar sense possibilitat d’editar-ne cap camp.

Torna a l’índex