Matrícules a donar de baixa

Aquesta pantalla ens serà útil per revisar i fer seguiment de quines matrícules s’han de donar de baixa i si l’alumna/e ja està a un altre centre.

Per veure quines matrícules son les que s’han de donar de baixa, simplement pitjarem el botó Cerca.

La casella “Veure també resoltes”, al marcar-la, ens llistarà aquelles matricules que s’han donat de baixa o esborrat del nostre centre i ens mostrarà a quin centre està actualment l’alumna/e matriculada/at.

Exemple de la graella de matrícules a donar de baixa i, si s’escau, la seva resolució.