Seguiment de l’exalumnat del centre

Aquesta secció ens permet fer una recerca de l’alumnat que ha abandonat un curs acadèmic concret. A més, podrem incloure el motiu de l’abandonament i observacions relacionades.

Per a realitzar la recerca, seleccionarem els camps que vulguem dels desplegables Any Acadèmic, Ensenyament i Curs. Podem fer la nostra recerca més concreta marcant els requadres Només alumnat no matriculat a cap altre centre i Incloure proposta per títol. Després de triar les opcions corresponents, clicarem el botó «Cerca» i ens apareixerà una taula amb el llistat d’alumnat. A la columna Motiu abandonament podrem seleccionar el motiu mitjançant el desplegable i clicarem al botó «Desa» per guardar la informació:

IMPORTANT: Com ja s’indica a la mateixa pantalla l’abandonament ha d’estar justificat documentalment. En el cas de trasllat a un centre dins l’estat espanyol, però fora de la nostra comunitat autònoma, el document ha de ser del centre educatiu de destí. En la resta de casos, ha d’estar signat per ambdós pares o tutors.