Conformitat serveis de transport, neteja i vigilància

El servei de centres, cada mes sol·licita als centres que enviïn un report de conformitat dels serveis contractats.

Al accedir a la pantalla se’ns presenten tres pestanyes amb el tipus de servei a revisar. Els tres, funcionen de la mateixa forma.

Una vegada seleccionat el tipus de servei, ens fa seleccionar el mes.

Després, ens mostrarà l’empresa que te adjudicada el servei i permetrà afegir la informació.

Seleccionarem la casella que pertoqui, Conformitat o No Conformitat i una observació del motiu pel qual es selecciona.