Dades Generals

En aquesta secció es podrà configurar la informació general del centre. Alguns dels camps ja venen predefinits i no poden ser modificats.

Per altra banda es pot modificar les dades de contacte com és el correu electrònic, pàgina web del centre, el logo del centre i els idiomes què s’imparteixen les classes.

Camps que podem modificar:

  • Modificar número d’expedient: El camp “Darrer exp” ens informa del número d’expedient a partir del qual l’aplicació l’assignarà per defecte i de manera seqüencial a l’alumnat nouvingut al centre. Aquest valor es pot canviar en qualsevol moment.
  • Idiomes en què s’imparteixen les classes: En aquest punt de la pantalla s’han d’informar tots els idiomes que s’empren en el centre per impartir qualsevol de les matèries. Això és necessari per poder afegir als horaris l’idioma en que s’imparteix cada matèria.
  • Programa préstec llibres: Si un centre educatiu s’adhereix per primera vegada a aquest programa, aleshores ha de contactar amb l’equip de suport del programa per què es procedeixi a donar d’alta aquesta opció. En cas contrari, serà el servei corresponent de la Conselleria, qui informarà dels centres que continuen en el programa i aquesta informació quedarà renovada automàticament pel curs següent.

A la part inferior es pot configurar informació de la reserva d’aules i elements d’inventari.

  • Necessita confirmació de la reserva d’espais i elements d’inventari: Si està activat, qualsevol element o espai que es reservi haurà de ser confirmat per l’equip directiu. Els membres de l’equip directiu rebran una notificació per a la seva validació.
  • Màxim nombre de dies reserva: Es podrà configurar el nombre de dies màxim que es pot fer una reserva.