Reunions

En aquesta pantalla podrem donar d’alta o editar les reunions.

A la part inferior del desplegable de tipus, es mostra qui pot crear aquell tipus de reunió i qui podrà visualitzar-les.

Tipus de Reunions:

 • Reunions de tutors conjuntes amb pares i mares
 • Reunió de la comissió pedagògica
 • Reunió de claustre
 • Reunió del consell escolar
 • Coordinació de cicle
 • Altres reunions
 • Visites d’inspecció
 • Reunions d’equip docent
 • Reunió de departament
 • Reunió de tutors
 • Reunió d’equip directiu

Per realitzar una nova reunió, simplement seleccionarem el tipus i si s’escau la resta de dades que se’ns sol·liciti i pitjarem el botó cerca.

Ens mostrarà una graella amb les reunions ja creades, si és el cas.

Per altra banda també mostrarà un botó de Nova reunió, de color verd just devora el botó Cerca.

En crear la nova reunió, se’ns mostrarà una sèrie de camps ja prèviament etiquetats per anar desant la informació.

A fi de tenir la reunió ben etiquetada, serà obligatori escollir una data i hora de realització i posar-li un títol descriptiu.

Una vegada creada, ens apareixerà a la graella, quan filtrem pel tipus de reunió.

Al pitjar damunt una de les files accedirem a la informació de la reunió.

Si seleccionam la icona de la columna Acta, ens mostrarà a una finestra nova, un acta generada a partir de les dades introduïdes a la reunió.