Gestió de documents per signatura digital

 

Certificat de Matrícula d’Honor

Per ara, l’únic tipus de document a signar és el Certificat de Matrícula d’Honor. El criteris per poder optar a aquest certificat son: 

  1. Cursar 2n de Batxillerat
  2. Tenir la nota mitjana de Batxillerat major o igual a 9
  3. Estar proposat per matrícula d’honor. Aquesta proposta es fa des de la pantalla d’avaluació: Alumnat / Avaluació / Avaluació (NOU) veure imatge adjunta

Per normativa, el nombre de matrícules d’honor que es pot atorgar per centre és d’una per cada 20 alumnes o fracció que estan matriculats al mateix nivell. El programa fa la comprovació i una vegada arribat a aquest nombre de matrícules d’honor, no deixarà fer més certificats.

Àrea per proposar a atorgar la matricula d’honor

Gestió de documents per signatura digital

Al filtre de dades, s’ha de seleccionar el tipus de document per enviar a signar, el curs acadèmic, l’ensenyament i el curs; el grup és opcional. 

Una vegada feta la cerca, serà visible una taula amb la següent informació: 

Aquesta taula està composta per tres columnes:

  1. Casella per seleccionar la fila
  2. Dades bàsiques de l’alumne. Informació condicional: Enllaç amb informació de l’estat del document. 
  3. Columna on surt un enllaç al document signat, si el documento NO està signat, no sortirà.

Funcionalitat:

Pitjant les caselles de selecció amb els alumnes que volem i, a continuació, el botó Enviar a signar. Aquesta acció enviarà al Porta Signatures del Gestib els document per signar.

Des de la pantalla del Porta Signatures Gestib, es poden gestionar els documents, enviant-los a l’aplicació de signatura digital de la CAIB.

L’aplicació de la CAIB gestiona la signatura digital i després es fa la custòdia del document. Una vegada aquest procediment extern a finalitzat, el Gestib rebrà una comunicació amb la direcció del document que és el document que surt al pitjar el botó de la columna Signat de la pantalla Gestió de documents per signatura digital.