Llistat d’autoritzacions d’alumnes majors d’edat als seus tutors

Aquesta pantalla ens permetrà revisar les autoritzacions dels alumnes majors d’edat cap a les seves famílies.

Els alumnes que compleixen els 18 anys, els seus pares/mares/tutors, a partir d’aquell dia perden l’accés a les dades de l’alumne, per tant no son visibles al Gestib Famílies.

El Gestib permet fer una pròrroga d’aquesta visualització. Els alumnes que així ho desitgin poden signar un document com mentre donen permís d’accés i la data fins quan estarà vigent. Aquesta opció es troba dins Alumnat > Fitxa de l’alumne/a.

Aquest cercador ens permetrà llistar les autoritzacions segons la seva data de caducitat.

Si existeixen dites autoritzacions ens mostrarà el llistat en format graella.

  • Alumna/e: Nom de l’alumna/e i la seva edat.
  • Curs: Curs en el que està matriculat/ada.
  • Tutors Autoritzats – Data Caducitat: Nom dels tutors que ha donat autorització a veure les seves dades i la data fins quan és vigent aquesta autorització.