Alumnat del programa Batxillerat en Xarxa

Aquesta pantalla ens ajudarà a llistar els i les alumnes que s’han acollit al programa xarxa per cursar matèries de batxillerat.

La funcionalitat és molt senzilla. Seleccionarem els estudis i el grup. D’altra banda podem seleccionar l’opció “tots” a ambdós desplegables i ens mostrarà tots els i les alumnes que s’han acollit al programa.

Quan pitjam el botó de la impressora, s’obrirà una nova pestanya amb el llistat dels alumnes, el centre on ha cursat les matèries a distància, la/les matèries cursades i les qualificacions obtingudes.

Si el centre no hi te cap alumne, a l’informe apareixerà “No s’ha trobat cap alumne/a matriculat a distància pels filtres seleccionats.”