Consulta de llengües d’impartició

Aquesta pantalla ens permet generar un informe on ens mostrarà quin tems es destina a cada matèria i en quin idioma s’imparteix, cada curs i grup.

Simplement seleccionarem l’ensenyament i llavors el pitjarem el botó imprimir.

Les dades que es mostren a l’informe s’han d’introduir des de la pantalla Centre > Manteniment de graelles llengües d’impartició a la qual només hi tenen accés els i les directores de centre.