Absències individuals del professor

Cada professor/a, individualment, podrà accedir a aquesta pantalla i generar un informe de les absències que ha tingut, donat un rang de dates.