Fitxa Professor

Cerca professor

Filtre de dades

Per localitzar un professor del centre, es poden introduir algunes dades significatives dins l’apartat de filtre de dades, com ara el primer llinatge, el sexe o el document d’identitat, o bé teclejar només les primeres lletres o caràcters, i pitjar el botó Cerca.
Si s’activa l’opció Només destinacions actives, únicament us apareixeran els professors que tenguin una destinació que no estigui donada de baixa en el vostre centre.


Fitxa Professorat.png


El botó Cerca mostra el llistat del professorat destinat al centre.

Per accedir a la consulta i/o modificació de les dades d’un professor, s’ha d’accedir a la seva fitxa pitjant damunt el seu nom a la llista que apareix com a resultat de la cerca.

Fitxa Professorat Llistat professors.png

Una vegada dins la fitxa d’un/a professor/a del nostre centre, es podrà accedir a les diferents pipelles per a poder modificar la informació que contenen.

 

Dades personals

Permet consultar i/o modificar, desprès de pitjar el botó Edita, qualsevol dada de la persona que prèviament ha estat seleccionada.Des de aquesta pantalla també és podrà afegir la foto a la fitxa.


Fitxa Professorat dades personals 2017.PNG

 

Adreces

Permet afegir una nova adreça o consultar i/o modificar les ja existents.
Nou Habilita la pantalla per introduir les dades d’una nova adreça. Per a crear una nova adreça, s’haurà de pitjar el botó Nou, i seguidament emplenar els camps corresponents a les dades de la nova adreça.

Fitxa Professorat adreces 2017.PNG


Dades administratives


Mostra totes les dades relatives a la situació administrativa del personal docent.

Reducció de jornada

En aquesta pipella es mostra la informació referent a la reducció de jornada que pot tenir un professor al centre.

Edita

Per fer qualsevol tipus de modificació, s’ha de pitjar el botó Edita. A continuació, s’ha de triar el motiu pel qual el professor disposa de la reducció de jornada que apareix al menú desplegable, com per exemple la ‘Conciliació de la vida laboral i familiar’.
En Data d’inici s’ha d’informar sobre el començament de la reducció de jornada; es tracta d’un camp obligatori. A la Data de fi s’informa sobre la seva finalització, si és el cas. D’altra banda, es poden afegir observacions a cadascuna de les reduccions introduïdes.

Afegeix

Agrega la reducció de jornada creada.

Eliminar

Per eliminar la reducció de jornada seleccionada, pitjar damunt la creu vermella (Creu-vermella.png).

Per sortir d’aquesta pipella, s’ha de pitjar el botó Desa per guardar els canvis o Cancel·la per ignorar-los.

Reduccio jornades.png


Destinació

Aquesta opció només és de consulta. En aquesta pantalla es mostren les dades relatives a la destinació del professor seleccionat, que en el cas de ser personal nou al centre, aquesta s’haurà prèviament introduït des de l’opció Destinacions professors.
Fitxa Professorat Pipella Destinacions.png


Càrrecs i departaments

Aquesta pantalla mostra a quin departament pertany la persona seleccionada i els càrrecs que té o ha tingut en el centre.
Se recomana assignar a tot el professorat de secundària al departament al que pertany. Això és obligatori fer-ho en el cas del personal que ha de tenir el càrrec de cap de departament.

El botó Nou permet donar d’alta nous càrrecs. La casella Veure històric marcada permet veure els càrrecs que ha tingut la persona en el centre.

Els càrrecs d’una persona tenen vigència mentre no s’introdueixi una data de fi.

El càrrec de director és l’únic que tindrà informats el període i la forma de nomenament.


Carrecs dep.png

 

Autoritzacions i perfils d’aplicació

Els usuaris autoritzats a entrar a aquesta pipella (membres de l’equip directiu i personal amb el perfil administratiu centre) poden donar permisos d’accés a diferents tasques o parts de l’aplicació a la resta del personal del centre.

  • Per defecte, els membres de l’equip directiu, si tenen donat d’alta el càrrec en la seva fitxa personal, poden accedir a totes les opcions del menú.
  • Per defecte, el professorat que té el càrrec de tutor, podrà accedir a veure tota la informació relativa als alumnes del seu grup. No és imprescindible formar part de l’horari del grup del que és tutor.
  • Per defecte, el professorat que no té cap càrrec, podrà accedir únicament a passar notes i faltes de l’alumnat al que quedi vinculat mitjançant l’horari.

A quines opcions del menú es pot accedir amb cada perfil?

Autoritzacions Perfils 2017.png


ACCÉS SEDEIB: Marcar aquest permís és un dels requisits per poder accedir a l’aplicatiu SEDEIB.

ADMINISTRATIU CENTRE: Aquest perfil és l’equivalent al “SEC” de l’antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú.

AVALUAR BATXILLERAT / AVALUAR CICLES / AVALUAR ESO/ESPA / AVALUAR INFANTIL / AVALUAR PENDENTS / AVALUAR PRIMÀRIA /AVALUAR TOT: El personal del centre que tengui marcat algun d’aquests perfils podrà accedir a la pantalla d’avaluació de qualsevol curs i grup de l’ensenyament que tengui marcat, independentment de si és o no professor del curs i grup triat, això suposa que pot veure, modificar o afegir qualsevol valor a la pantalla d’avaluació.

CAP DE SECRETARIA: Aquest perfil és l’equivalent al “SEC” de l’antic Gestib. El personal que té assignat aquest perfil pot accedir a totes les opcions del menú. Es pot assignar al personal que té el càrrec corresponent, tot i que aquesta persona pot tenir sense problemes el perfil Administratiu centre.

COORDINADOR DE PROGRAMES INTERNACIONALS: Aquest perfil permet accedir a matricular als alumnes del centre acollits a programes internacionals indicant quines matèries fan en quins idiomes. Es reserva a la persona del centre que hagi de fer les tasques relatives als programes internacionals. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

ENVIAMENT DE NOTIFICACIONS: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà enviar notificacions a l’alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat sempre que aquest tengui els permisos necessaris donats d’alta a la seva fitxa personal. A més podrà enviar notificacions als pares, al professorat i al personal no docent, així com fer l’enviament dels missatges de faltes d’assistència que prèviament s’hagin generat. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

FALTES D’ASSISTÈNCIA DE TOT L’ALUMNAT DEL CENTRE:El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà posar faltes a l’alumnat de qualsevol curs i grup , independentment de si és o no professor del curs i grup triat a qualsevol de les opcions de control d’assistència.

FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil tendrà accés a l’aplicació FORCET, inclosa dins el GestIB, que és la que permet gestionar tota la informació relativa a les pràctiques en empreses dels alumnes que estan matriculats en algun mòdul o matèria que condueixi a fer les estades en empreses .

LLIBRES DE TEXT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà gestionar la relació de llibres de text corresponent als diferents cursos.

MATRICULAR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà matricular a l’alumnat en qualsevol curs i grup o accedir a qualsevol de les opcions del menú relatives al procés de matrícula. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

ORIENTADOR: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure i treure llistes relatives a les dades NESE de qualsevol alumne del centre. Se recomana deixar aquest perfil només per les persones que tenen el càrrec o la tasca d’orientador en el centre

PROGRAMA REUTILITZACIÓ DE LLIBRES: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure totes les opcions del menú llibres i treure les llistes corresponents. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

SANCIONS ALUMNAT (Administrar): El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà fer les mateixes tasques que el cap d’estudis, per tant podrà configurar les sancions, valorar i fer el seguiment de les sancions.

SOL·LICITUDS DE MOBILIARI/EQUIPAMENT: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a la gestió de peticions de mobiliari o equipament des de l’opció de menú Centre>>Sol·licituds de mobiliari/equipament. Aquest permís està pensat per assignar-lo en primera instància als caps de departament.

TASQUES D’ESCOLARITZACIÓ: El personal del centre que tengui marcat aquest perfil podrà accedir a veure les opcions del menú Escolarització per poder dur a terme totes les tasques relacionades amb aquest procés tenint en compte les instruccions donades pel servei d’escolarització en el seu moment. El fet de tenir aquest perfil suposa que s’afegeix l’accés a aquesta opció del menú a la resta dels permisos que ja se tenen per defecte.

NOTA: Tota la gestió de permisos (consultar, modificar, afegir, eliminar) és pot fer forma més ràpida i àgil des de l’opció del menú principal Personal Centre>>Gestió de permisos


Sms mail baixa.PNG


En aquesta pantalla també s’indica si la persona seleccionada autoritza a rebre missatges al mòbil o a una adreça de correu electrònic

El personal del centre que tengui accés a aquesta pantalla també podrà donar de baixa l’accés al programa de la persona que hagi triat prèviament. Aquesta baixa implica que el personal que tengui data de baixa a la seva fitxa no podrà accedir més al programa mentre estigui destinat en aquest centre o no s’esborri la data de baixa