Sol·licitud de permisos i llicències

CAL SABER

  • Hi ha diferents tipus de permisos i llicències i d’aquests alguns les concedeix la:
  • Alguns dels permisos i llicències que concedeix la DG, la direcció del centre ha de donar el vist i plau. Ho han de fer des de Personal > Absències del professorat dins la pestanya de Sol·licitud de permisos.
  • Quan es realitza una nova sol·licitud a la DG, en el rang de dates que s’estipula, ens hem d’assegurar que tindrem destinació en el centre. En el cas de que el sistema no mostri cap destinació haureu de contactar amb la DG Personal Docent.

Sol·licituds

A la pestanya sol·licituds podrem veure els permisos sol·licitats i el seu estat i sol·licitar nous permisos, tant a la direcció del centre com a la DG de personal docent.

El funcionament d’ambdues sol·licituds és el mateix.

Seleccionarem un dels dos botons, segons a qui va dirigit. Seguidament se’ns presentarà una pantalla nova amb els camps que hem d’emplenar.

A continuació detallarem les dades a emplenar:

  • Data des de, Data fins: Rang de dates per a les qual generam la sol·licitud.
  • Destinació: Aquest camp no és modificable, ens ho dona la DG de personal docent.
  • Permís / llicència: Desplegable per seleccionar el tipus de permís llicència. Aquests ja venen donats per la DG de personal docent.
  • Observacions: Camp per afegir observacions a la petició.
  • Documents adjunts: Secció per adjuntar la documentació que es sol·licita. Important seleccionar del desplegable el tipus de document (còpia del DNI, còpia del llibre de família, …) que es penja.

Justificació d'absències

En aquesta pestanya, podrem sol·licitar la justificació d’absències i adjuntar documentació.

En primer lloc, s’han de cercar les absències indicant el rang de dates i pitjant el botó Cerca.

Si donat el rang de dates ens presenta absències, seleccionarem la que volem justificar i pitjarem el botó Sol·licitar justificació de faltes a Direcció del centre.

Emplenarem les dades i si s’escau adjuntarem la documentació que es sol·liciti.