Sol·licituds ATE

En aquesta pantalla podrem sol·licitar els auxiliars tècnics educatius pel nostre centre.

CAL SABER

  • Només es podran dur a terme les sol·licituds dins el període establert.
  • S’ha de seguir les instruccions per a la sol·licitud.
  • És important que els alumnes per als qual es sol·licita l’ATE tenguin ben assignada la NESE dins la seva fitxa (Alumnat > Fitxa de l’alumna/e).
  • Una vegada amb el vist i plau del director/a, ja queda en mans de la conselleria. Per tant, si s’ha de modificar o corregir alguna dada, posau-vos en contacte amb el SAD.

Llistat de sol·licituds

Per llistar les sol·licituds que el centre ha realitzat i veure el seu estat, simplement seleccionarem el botó Veure a més de seleccionar les caselles de filtratge que estan just damunt del botó.

A la part inferior de la pantalla ens apareixerà una graella amb les sol·licituds que prèviament s’han realitzat. En cas de no tenir-ne cap, simplement mostrarem “No s’han trobat resultats”.

Nova sol·licitud

Per a la creació d’una nova sol·licitud, simplement pitjarem el botó Nou de la part inferior dreta de la pantalla.

Es presentarà una finestra on s’han de complimentar tots els camps sol·licitats. Una vegada complimentats, ho signa l’orientador/a seleccionant la casella de vist i plau corresponent i seguidament ho signarà el Director/a, també seleccionant la casella de vist i plau corresponent.

Una vegada fet això, ja queda a disposició de la conselleria.