Avaluació de competències clau

Aquesta secció ens permet avaluar el grau de consecució de les competències clau per alumnat i per matèria. Aquesta opció es troba disponible per a l’etapa educativa de la ESO. En cas de que es vulgui avaluar de forma general la consecució de les competències, sense entrar a valorar el grau d’adquisició d’aquestes a cada matèria, podem accedir a la secció Alumnat>>Avaluació>>Avaluació d’aprenentatge .

De la mateixa forma que a la resta de les opcions d’avaluació, a la primera pantalla haurem de seleccionar Curs, Grup, Avaluació i clicarem «Per alumne» o «Per matèria» depenent del tipus d’avaluació que vulguem realitzar.

Per alumne

Després accedir a l’opció d’avaluació per alumne ens apareixerà un requadre on haurem de seleccionar l’alumne/a que volem avaluar :

Seguidament apareixerà un nou requadre on haurem de seleccionar el grau de consecució de cada competència a cada matèria. 

La interfície d’aquest requadre disposa de les següents parts: 

 1. Fila amb les etiquetes de cada competència (si deixam el cursor del ratolí es visualitzarà el nom complet):
  • AA: aprendre a aprendre.
  • CD: competència digital.
  • CMCT: competència matemàtica i competències bàsiques en ciència i tecnologia.
  • CSC: competències socials i cíviques.
  • CL: comunicació lingüística.
  • CEC: consciència i expressions culturals.
  • IEE: Sentiment d’iniciativa i esperit emprenedor.
 2. Columna on s’especifica la matèria a través de la qual s’avaluen les competències:
  • BG: biologia i geologia.
  • EF: educació física.
  • EPVIA: educació plàstica, visual i audiovisual.
  • GH: geografia i història.
  • LCS: llengua castellana i literatura.
  • LCT: llengua catalana i literatura.
  • M: matemàtiques.
  • MATAC: matemàtiques d’ensenyaments acadèmics.
  • MATAP: matemàtiques d’ensenyaments aplicats.
  • FQ: física i química.
  • MU: música.
  • VE: valors ètics.
  • RC: religió catòlica.
  • A: primera llengua estrangera – Anglès.
  • SF: segona llengua estrangera – Francès.
  • SAL: segona llengua estrangera -Alemany.
  • TEC I: tecnologia 1.
  • EC: economia.
  • TIC: tecnologies de la informació i la comunicació.
 3. Selecció del grau d’assoliment de la competència:
  • M: Molt.
  • B: Bastant.
  • A: Adequat.
  • P: Poc.
  • G: Gens.
 4. Botons «Desa» i «Cancel·la» per a guardar o no els canvis.
Per matèria

Si seleccionam l’opció «Per matèria» observarem que els requadres que s’obrin són molt similars als que hem comentat anteriorment. Les úniques diferències són que en aquest cas al desplegable del requadres de Qualificacions ara haurem de seleccionar la matèria i a la primera columna de la taula ens apareixerà el llistat de l’alumnat del grup seleccionat.