Baixes d’ofici

Aquesta secció serveix per tramitar les baixes d’ofici de l’alumnat dels cicles formatius. Es pot accedir a ella des de l’opció de menú  Alumnat>>Control d’assistència>>Baixa d’ofici.

Important: Per poder iniciar la sol·licitud de baixa d’ofici, cal que s’hagi creat l’avaluació ordinària del grup en concret dins la secció  Centre>>Fitxa Centre>>Avaluacions

A la primera pantalla es mostra un llistat de l’alumnat que inclou les matèries que cursen, les dades d’absència fins al dia d’avui i els tràmits que tenen iniciats. Les dades d’absència es mostren destacades en vermell si han superat el 12% del total de la matèria.

Els tutors i tutores de l’alumnat, així com l’equip directiu, disposen dels permisos per iniciar nous tràmits. Els tràmits s’inicien de forma individual i  per fer-ho s’han de marcar els “checks” de les matèries a les quals afectarà i, posteriorment, clicar el botó «Iniciar».

A l’hora d’introduir la informació relacionada amb l’inici d’un procediment de baixa d’ofici dins el GestIB s’ha de tenir en compte el següent:

  • L’inici del tràmit de baixa d’ofici el pot fer: tutor o tutora, cap d’estudis o cap de secretaria.
  • El segon pas l’ha realitzar la cap d’estudis validant l’acció des de la mateixa opció de menú (Alumnat>>Control d’assistència>>Baixes d’ofici) i seleccionant al mateix alumne/a.
  • No s’envien avisos a través del GestIB a la resta del professorat implicat en la tramitació d’aquest procediment de baixa d’ofici.
  • A través de l’aplicació GestIB no es pot dur a terme la comunicació amb l’alumne/a.

Els tràmits passen per diferents estats fins arribar a l’estat final, a on es dóna de baixa d’ofici la matèria i aquesta és elimina de l’horari de l’alumne/a.