Usuaris de transport escolar

Aquesta opció del Gestib ens permetrà configurar els alumnes que son usuaris del transport escolar.

CAL SABER

Selecció i configuració d'alumnes

En primer lloc, seleccionarem els alumnes que volem configurar mitjançant els desplegables.

Seguidament ens apareixerà una graella amb els alumnes i la configuració a realitzar.

La configuració s’ha de realitzar de forma individual.

  • Línia-aturada-vehicle: Seleccionarem quin lloc de recollida/deixada tindrà aquest alumna/e.
  • Trajecte: Si és anada (casa-centre), tornada (centre-casa) o ambdós.
  • Seient: El sistema ens permet assignar el seient.
  • Provisional: Indica si el servei de transport escolar per a un alumne que en principi no té dret a aquest servei és provisional degut, per exemple, a que sobren places en el vehicle.
  • Ajudes: Indica si l’alumne rep ajudes pel transport escolar.
  • Data inici: Data d’inici de l’ús de l’alumne al transport escolar.
  • Data fi: Data de fi de l’us de l’alumne al transport escolar.
  • Observacions: Comentaris que per fer arribar a l’empresa en vers a aquest alumne.

Assignació múltiple

Per a configurar de forma més ràpida un grup d’alumnes, tenim l’eina d’assignació múltiple.

En aquest cas, a la graella superior, es seleccionaran tan d’alumnes com es desitgi configurar. Llavors, a l’eina d’assignació múltiple, es podrà realitzar la configuració i desar-la.