Presa de possessió

 • En aquesta pantalla, es confirma la presa de possessió del personal docent  (interins i funcionaris en pràctiques) que ha estat assignat al centre per la Direcció General de Personal Docent dins el curs acadèmic en curs i que han realitzat el tràmit previ a la presa de possessió.

Si els interessats no han fet el tràmit previ no apareixeran fins que ho facin.

Fer la presa de possessió és un requisit necessari però no suficient per tenir a una persona donada d’alta en el centre a efectes GestIB. La presa de possessió s’ha de complementar amb la destinació del professorat des de l’opció Personal>Destinacions dels professors

MOLT IMPORTANT: Cap professor interí NO pot prendre possessió de la plaça adjudicada sense el Certificat Negatiu de Delictes Sexuals (CDS) original i revisat, en el qual s’ha d’especificar que no hi ha constància de cap informació penal i la signatura del certificat ha de ser vàlida (indicada al peu de pàgina).

Llistat de preses de possessió

 • Codis de color:
  • Verd: Ja confirmada.
  • Groc: Pendent de confirmar.
  • Gris: Pendent de revisar el CADS.
 • DNI, Nom, Tel. Mòbil: Informació de contacte de l’interessat.
 • Especialitat, dates Inici i fi: Informació relativa a la plaça.
 • CADS Autoritzat: Ens diu si la persona interessada ha autoritzat durant el tràmit previ la revisió automàtica del CADS.
 • CADS Revisat: Ens mostra si ha estat o no revisat.

TUTORITZACIÓ I VALIDACIÓ DE LA TUTORITZACIÓ

 • Tutoritzar: Indica si la persona interessada ha de ser tutoritzada o no.
 • Estat de la tutorització: Mostra en quin estat està la tutorització de l’interessat.
  • Pendent de tutor: És necessari assignar el tutor.
  • Pendent de qualificar: És necessari assignar la qualificació.
  • No qualificat:
   • La persona ha estat qualificada (APTE/NO APTE), però el director/a del centre no ha validat la qualificació. Per això s’ha de marcar la casella habilitada a tal efecte.
   • L’estada de la persona al centre encara no ha arribat al temps mínim per poder ser avaluada.
  • Rodona verda:  Ja ha estat qualificat.
  • Baixa: L’interí ja no ha estat tutoritzat i ja no està destinat al centre.

Informació normativa sobre la tutorització.