Agrupaments de persones

Els agrupaments de persones ens serviran per a realitzar grups de gent heterogenis. Amb això volem dir que podrem generar llistat de gent fora del que és el grup classe.

Donada la pandèmia de la COVID-19, s’usen els agrupaments de persones per indicar els contactes estrets.

Per altra banda, la conselleria ha realitzat algun agrupament, a configurar pels centres, per afegir-hi alumnes, per exemple, que necessitaren connexió i equipament informàtic durant el confinament, a fi de poder fer entrega del material a les famílies.

Com generar un agrupament

Per generar un agrupament nou, seleccionarem el botó verd Nou agrupament.

Es mostrarà una finestra on ens demanarà

  • Nom de l’agrupament: Nom que li donarem a l’agrupament.
  • Agrupament COVID: Marcarem la casella en cas de voler generar un agrupament per indicar els contactes estrets. És necessari tenir generat un agrupament d’aquest tipus per poder generar l’informe de contactes estrets de la secció d’Alumnat > Informació per a la tutoria.

Una vegada desat, ens farà falta afegir els membres de l’agrupament. Per això en primer lloc, seleccionarem l’agrupament creat del desplegable de la part superior esquerra.

Editar membres d'un agrupament

Per editar el membres d’un agrupament, en primer llic hem de seleccionar-ho del desplegable.

Amb aquest acció, ens apareixerà una graella amb els membres de l’agrupament, si es que ja en te, i uns botons per afegir i eliminar persones de l’agrupament.

Afegir membres

Per afegir, pitjarem el botó Afegir persona a l’agrupament i ens apareixerà una secció on podrem triar quin tipus de persona és (Alumne, personal docent, personal no docent, tutors). Segons el que es tria, ens apareixeran les persones indicades, les podrem seleccionar, marcant la casella de l’esquerra i assignar com a membres de l’agrupament pitjant el botó Desa de la part inferior dreta.

Eliminar membres

Seleccionarem quina persona volem eliminar de l’agrupament, marcant la casella de l’esquerra. Seguidament, pitjarem el botó Elimina persones de l’agrupament. La persona indicada ja no forma part de l’agrupament.

Generar agrupaments automàticament

El sistema ens permet generar automàticament dos tipus d’agrupament:

  • Equip directiu: El càrrec ha de constar dins la fitxa de Personal > Fitxa del professor
  • Equips docents: Apareixerà el personal docent relacionat amb el grup. Per tant per aparèixer ha de tenir horari assignat.

A la part superior dreta de la pantalla ens apareixen dos botons que ens permeten crear els agrupaments indicats de forma automàtica.

El funcionament és molt simple. Quan pitjam el botó, el sistema va a cercar la informació al Gestib i genera aquests agrupaments en funció de la informació que troba, per tant prèviament, per una correcte generació, la informació dels càrrecs i els horaris han d’estar indicats.

Una vegada es creen els agrupaments, en el desplegable veurem els nous creats automàticament amb el literal AUTO seguit del tipus.

Altres eines

Informe Agrupament

Ens genera un fitxer de full de càlcul per a una manipulació més senzilla.

Edita Agrupament

Ens permet editar el nom i el tipus d’agrupament. La modificació de membres es farà amb els botons indicats anteriorment, Afegir persones a l’agrupament i Eliminar persona de l’agrupament.

Copia a l’altre any

Ens permet copiar l’agrupament seleccionat al curs acadèmic següent.