Informació per a la tutoria

Aquesta pantalla ens permet, d’un cop de vista, tenir tota la informació d’un alumna/e en un sol lloc.

CAL SABER

 • La cerca retorna els alumnes als quals imparteixes classe (o tots els alumnes si ets orientador, equip directiu o tens el perfil administratiu de centre).
 • Tendrem informació de l’alumna/e si aquesta s’incorpora dins el Gestib.

Informació de matrícules anteriors

Una vegada seleccionat/ada l’alumna/e, veurem la seva informació relacionada, així com la seva fotografia si existeix i a més apareixerà un desplegable. Aquest desplegable conté les diferents matrícules que consten de l’alumna/e dins el Gestib.

Com a tutor/a actual de l’alumna/e podem revisar la informació d’aquest d’altres anys.

CAL SABER

 • Si un alumna/e consta d’alta a escolarització combinada, el tutors d’ambdós centres podran veure la informació de l’alumna/e simplement seleccionant la matrícula.

Per tant, seleccionarem la matrícula i a partir d’aquí, la informació anirà vinculada a aquesta selecció.

Reunions

A la part superior, hi ha una graella on es llistaran les reunions que s’han duit a terme amb la família de l’alumna/e seleccionat.

Per crear una nova, simplement pitjarem el botó Nova reunió. Ens apareixerà una finestra amb els diferents camps a emplenar.

Camps a emplenar

 • Data de la reunió, Hora de la reunió: Data i hora de la convocatòria de la reunió.
 • Convocatòria visible a la web de famílies: Si volem que aparegui la data de convocatòria a la web de famílies de l’alumna/e.
 • Acta visible a la web de famílies: Si volem que l’acta, una vegada emplenada, sigui visible a la web de famílies.
 • Demana conformitat a la família: Aquest camp s’activarà si l’anterior, el de fer visible l’acta a la web de famílies, està activat.
 • Acta visible a l’equip docent: Si volem que sigui accessible per l’equip docent relacionat amb l’alumna/e.
 • Observacions per a la convocatòria: Camp de text enriquit on descriurem la convocatòria de la reunió, com pot ser el lloc d’aquesta i documentació a lliurar

Informació per a la tutoria

En aquesta secció hi tenim recollida tota la informació de l’alumna/e que hi ha al Gestib.

A la part inferior tenim els diferents botons que ens mostren la informació desitjada, anem a veure que ens mostren i on es pot afegir aquesta informació.

 • Butlletí de qualificacions: Mostrarà el darrer butlletí de qualificacions.
 • Calendari d’activitats, horari i tasques/exàmens: Mostrarà les activitats relacionades amb l’alumna/e que s’han donat d’alta dins Alumnat > Activitats.
 • Dades personals i autoritzacions de l’alumna/e i dels seus tutors: Es mostraran les dades personals de l’alumna/e i la seva configuració d’autoritzacions. Aquesta informació la tenim dins Alumnat > Fitxa de l’alumna/e.
 • Faltes d’assistència de l’alumna/e: Totes les absències registrades de l’alumna/e amb les pantalles de Alumnat > Control d’assistència.
 • Certificat acadèmic de l’alumna/e: Ens mostrarà la informació en PDF.
 • Quadern de notes de qualsevol matèria que veuen els pares: El professorat que usi el quadern i hagi fet anotacions públiques de l’alumna/e a les famílies, sortirà a l’informe. Aquesta informació la poden afegir a Alumnat > Avaluació > Quadern del professorat.
 • Sancions de l’alumna/e: Totes les sancions i amonestacions que se li han generat amb l’eina d’Alumnat > Sancions de l’alumnat.
 • Anotacions fetes pel professorat sobre l’alumna/e: Qualsevol anotació valoració pública a les famílies realitzada a Alumnat > Valoració/anotacions d’alumna/e.
 • Notificacions als pares/mares/tutors de l’alumna/e:Genera un informe en PDF de totes les notificacions enviades a la família de l’alumne en qüestió mitjançant Notificacions > Notificacions als pares/mares/tutors.
 • COVID – Genera llistat de contactes estrets de l’alumna/e:Genera el llistat de contactes estrets mitjançant els agrupament de persones COVID. S’han de generar dins Centre > Agrupaments de persones.