Comptes d’usuari

Aquesta pantalla ens facilita l’alta de les famílies en el Gestib.

CAL SABER

 • Ja NO és necessari accedir al programa SEU per donar l’usuari i la contrasenya a les famílies.
 • Per poder donar un usuari, la persona interessada ha de tenir a la seva fitxa un DNI/NIE/Passaport configurat, ja que el nom d’usuari és basa en aquesta informació.
 • Per poder generar, i a futur recuperar la contrasenya cal tenir les dades personals ben incorporades dins la fitxa.
 • El Gestib te una utilitat per revisar a quines persones els hi manquen dades per fer el reinici a Famílies > Usuaris amb dades insuficients per a reinici de contrasenya i també per saber quins problemes tenen els usuaris quan intenten canviar la contrasenya, a Famílies > Sol·licituds de reinici de contrasenyes.

Llistat de persones

CAL SABER

 • Si l’alumna/e és nouvingut al centre i el seu pare/mare/tutor te usuari, s’ha de donar d’alta.
 • Quan donam d’alta a una persona
  • Que no te usuari, el sistema en crearà un de nou i l’assignarà al centre.
  • Que ja te usuari, el sistema assignarà aquest usuari al centre.
 • És important que l’usuari estigui assignat al centre degut a que durant la recuperació de contrasenya es sol·licita i si aquest no coincideix la recuperació no es durà a terme.

En primer lloc, seleccionarem l’ensenyament, el curs i grup on estan matriculats els fills de les persones interessades i, seguidament, pitjarem Cerca.

Ens presentarà la informació en format de graella amb tres columnes, Alumna/e, Pare/Mare/Tutor, Usuari.

 • Alumna/e: Nom complet de l’alumna/e i número de document d’identitat.
 • Pare/Mare/Tutor: Nom del pare/mare/tutor i el seu número de telèfon de contacte.
 • Usuari: Codi d’usuari i data del darrer accés al sistema.

Alta d'usuaris

L’alta d’usuaris consta de dues parts. En primer lloc, del llistat de persones, seleccionarem la casella d’aquelles que volem donar d’alta.

Seguidament, pitjarem el botó Imprimeix sol·licituds. Aquesta acció, ens generarà, en format PDF, un document on es presentaran:

 • Les dades personals de la persona interessada.
 • Espai per corregir-les, si s’escau.
 • Text legal sobre la LOPD.

Aquest document, s’ha d’imprimir i la persona interessada ha de revisar les dades i si és el cas, les ha de corregir i finalment signar el document i entregar-ho al centre.

El centre ha de revisar les dades i corregir-les si s’escau.

Una vegada fet això, podrà seleccionar, un altra vegada, les caselles de les persones interessades i pitjar el botó verd Sol·licitud de comptes.

Els botons de la part inferior esquerra Tots, Cap, ens permeten seleccionar o deseleciconar de cop les persones a donar d’alta.

El botó imprimeix de la part inferior dreta, el que fa és mostrar una finestra nova amb les persones resultat de la cerca.