Professorat

Aquesta pantalla amb les seves diferents pestanyes, podrem generar diferents tipus d’informes sobre el professorat del nostre centre.

Dades generals

Podem generar un llistat de tot el professorat del centre o simplement especificant el nom o DNI d’una persona en concret.

Ens permet filtrar per aquells que estan destinats al centre i que no estan substituïts.

Per altra banda ens permet afegir dades a l’informe.

Les dades que apareixen seran les que s’han introduït a la fitxa del professor dins Personal > Fitxa del professor, per tant per corregir les dades ens hem de dirigir a la pantalla esmentada.

Dades administratives

Funcionalment, és similar a la pestanya anterior simplement les dades que es presentaran son les dades administratives relacionades amb el professor que generem l’informe.

Càrrecs

Podrem generar un informe dels diferents càrrecs del nostre centre i qui els ostenta.

Podem generar el llistat ordenat per càrrec o per professor/a.

Etiquetes

Secció que ens permetrà generar etiquetes a partir de la informació del nostre professorat.

Podrem escollir les dades a incloure i format de les etiquetes.

Certificats

Aquesta pantalla ens permet generar tres tipus de certificat pel nostre professorat.

  • Certificat de pertinença al centre.
  • Certificat de transport.
  • Substituts.

Altres

Aquesta secció ens permet generar llistats per extreure informació del nostre professorat.

  • Tutors de grup: Ens mostra un llistat relacionant els grups amb els seus tutors.
  • Professorat per grup: Ens mostra una relació de l’equip docent de cada grup.
  • Orla professorat: Genera un document amb les fotografies, si en tenen, i el seu nom de tot el professorat del centre.
  • Autoritzacions: Autoritzacions que han configurat. Aquestes s’han de configurar a Personal > Gestió de permisos.
  • Hores de visita: Ens mostra les hores de visita segons l’horari del professor.

Notificacions

Ens permet revisar les notificacions rebudes per part del professorat.

Carnet

Eina que ens permet generar el carnet docent.

CAL SABER que és necessari tenir dins la fitxa del professor (Personal > Fitxa del professorat) una fotografia, ja que si no és així el sistema no permetrà seleccionar la persona per generar el carnet.