Versió 3.62.00 – 01/03/2023

Centre / Autorització d’activitats complementàries

Quan es crea i envia l’autorització d’una activitat complementària aquesta només pot ser aprovada per la persona que disposa del càrrec de director/a o coordinador/a d’activitats extraescolars. Una vegada autoritzada l’activitat, qualsevol personal docent del centre la pot anul·lar. Per aquest… Llegeix més»

Versió 3.61.00 – 01/07/2023

Incloure noms dels centres de fora de les Illes Balears en els certificats

En el moment en què es fa la introducció de l’expedient d’un alumne, i s’introdueixen les dades d’una matrícula cursada en un centre de fora de les Illes Balears, es permet introduir el… Llegeix més»

Gestió d’incidències en els canvis o reinicis de contrasenya de les famílies, alumnat major d’edat i personal del centre

A l’hora de reiniciar o canviar les contrasenyes de les famílies, alumnat major d’edat i el personal de centre, es pot donar el cas que la persona a la qual se li ha canviat, no pugui accedir al programa, malgrat que s’hagi mostrat per pantalla… Llegeix més»

Assignació de l’alumnat al seu horari (Horaris / Horari de l’alumnat)

Per assignar l’alumnat al seu horari, heu de seguir les passes que us esmentam a continuació:

  • Situar-vos en l’any acadèmic actual (23-24) si no hi estau.
  • Accedir al menú Horaris / Horari de l’alumnat.
  • Seleccionar Ensenyament, Curs i Grup. Quan feis això, al costat del filtre es mostra… Llegeix més»

Avaluació de l’alumnat per criteris en el curs 2023-24 mitjançant el GestIB

L’avaluació per criteris en el GestIB en el curs 2023-24 es pot dur a terme per part dels centres educatius que imparteixin els ensenyaments d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria i batxillerat. Es poden consultar les passes a seguir en aquest manual d’instruccions.

Ja que… Llegeix més»

Configuració de l’avaluació per criteris

Des d’aquesta opció de menú es pot indicar per a quins ensenyaments del centre es fa servir el sistema d’avaluació per criteris.

Pels ensenyaments de Batxillerat i Secundària es pot indicar si es vol fer visible en l’Informe d’Avaluació per Criteris la qualificació provisional de… Llegeix més»

Alumnat / Registre d’absentisme escolar

L’opció de menú Alumnat / Registre d’absentisme escolar és accessible pels següents col·lectius:

  • Tutors de grup: Poden introduir un text per explicar les accions duites a terme: telefonades, entrevistes, estratègies i el resultat de les intervencions.
  • Caps d’estudis: Poden introduir un text per explicar les accions duites… Llegeix més»

Versió 3.60.00 – 29/08/2023

Introducció del nom de centres educatius d’altres comunitats

Des de l’opció de menú Alumnat / Matrícula / Introducció de l’expedient es permet introduir manualment el nom d’un centre educatiu en cas que aquest sigui del tipus GEN (genèric) i la província corresponent:

A l’hora d’emplenar el camp… Llegeix més»